תנאי גישה לאתר

תנאי גישה לאתר
תנאי גישה לאתר
תנאי גישה לאתר


חברת פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "פעילים") מאשרת לך גישה לאתר האינטרנט שלה בכפיפות לתנאים המפורטים להלן:

 1. המידע וכל הדפים המצויים באתר הם רכושה הבלעדי של פעילים.
 2. הסימנים המופיעים באתר הם סימני מסחר קנייניים של פעילים ו/או של מי משותפיה  העסקיים ואין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה.
 3. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות שהם נכון לרגע זה. ייאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה ו/או השירותים שמקורם באתר זה.
 4. אין באמור בדפים והמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ למתן אשראי ו/או לביצוע השקעות על-ידי פעילים ואין באמור בהם להחליף ייעוץ מקצועי ואישי, המתחשב בנתונים האישיים שלך.
 5. האמור באתר אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך עריכת עסקה, ורק הרשום במסמכים החתומים על ידי פעילים חברה לניהול השקעות בע"מ יש בו כדי לחייב את פעילים.
 6. המידע באתר כפוף לשינויים אשר פעילים רשאית להחליט עליהם מעת לעת, לרבות ביטול או עדכונים/שינוי בתוכניות/שירותים/מוצרים המופיעים באתר זה, ללא מתן הודעה מוקדמת ואף לפני עדכונים באתר וכן לשינויים על פי הוראות כל דין.
 7. ההסברים המופיעים באתר לגבי שירותי החברה והתנאים לקבלת אשראי הם הסבר חלקי בלבד שאינו מחליף עיון במסמכי פעילים. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים לשירות המבוקש על ידך אנא פנה אל נציגי החברה.
 8. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו ו/או יפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו', למרות שפעילים עושה ככל אשר לאל ידה למנוע זאת. פעילים לא תהיה אחראית לנזק שנגרם לך עקב קיום שיבושים אלה.
 9. פעילים אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
 10. אסמכתא לביצוע פעולות באתר או למצב בחשבון תשמש הודעת פעילים בלבד.
 11. פעילים נוקטת בהליכי שמירה של פעולות המבוצעות על ידך במסגרת האינטרנט.
 12. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה אלא בידי גורמים אחרים. אין לפעילים שליטה על אתרים אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם.
 13. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, החברה פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.
 14. על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל. תשומת לב לכך שיתכן שהשימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה לפיו, עלולה להיות מוגבלת ואף בלתי חוקית לפי דיני מדינות שונות ולכן עליך לבדוק, קודם השימוש במידע, אם לפי הדין החל עליך אתה זכאי להשתמש בו ומהי מידת השימוש המותרת.
 15. פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.